Kei Imazu, Yoichi Umetsu, Motohiko Odani |Group exhibition “Takahashi Collection” 

Kei Imazu, Yoichi Umetsu, Motohiko Odani
Group exhibition “Takahashi Collection”  
2019/07/13 (Sat) – 08/25 (Sun) 
Tsuruoka Art Forum, Yamagata, Japan 

Tags: , ,