Ushio Shinohara, Tiger Tateishi | 1968: Art of Turbulent Times

Ushio Shinohara, Tiger Tateishi
1968: Art of Turbulent Times
2019/02/10 (Sun) – 03/24 (Sun)
Shizuoka Prefectural Museum of Art, Shizuoka

Tags: ,