Yoshiaki Kaihatsu, Keisuke Tanaka, Miyuki Tsugami|”Find your travel”

Yoshiaki Kaihatsu, Keisuke Tanaka, Miyuki Tsugami
“Find your travel”
2021.11.12(Fri)-12.5(Sun)
POLA MUSEUM ANNEX, Tokyo

Yoshiaki Kaihatsu “TRIP” 2021

 

Kiesuke Tanaka “Holy Forest” 2020

 

Tags: , ,