Takahiro Iwasaki|The 33rd Takashimaya Art Award

  • Update Date: 2022.12.20
  • Category: Award

Takahiro Iwasaki
Takahiro Iwasaki won “the 33rd Takashimaya Art Award” from the Takashimaya Charitable Trust for Art and Culture.


Tags: