Yukinori Yanagi, Yoshiaki Kaihatsu|Talk Event

Yukinori Yanagi, Yoshiaki Kaihatsu
In Memory of Osamu Ikeda

Talk Event
“On Osamu Ikeda”
Speaker: Miyako Ishiuchi + Yukinori Yanagi
Date: June 15, 19:30-21:00
Language: Japanese
Fee: ¥1000, reservation required
Venue: BankART Station, Kanagawa, Japan

“Osamu Ikeda from an Artist’s Perspective”
Speaker: Tatsuji Ushijima, Yoshiaki Kaihatsu, MIchiyoshi Isozaki, Mineki Murata, Asao Tokoro, Hisako Inui, Junko Maruyama, Junya Kataoka, Rie Iwatake, etc.
Date: June 16, 19:30-21:00
Language: Japanese
Fee: ¥1000, reservation required
Venue: BankART Station, Kanagawa, Japan

Application: info@bankart1929.com

Tags: ,