Yusuke Asai, Yoshiaki Kaihatsu|Kiriyama House

Yusuke Asai, Yoshiaki Kaihatsu
Kiriyama House
2022.7.30 (Sat.) – 9.4 (Sun.)
86 Kiriyama, Tokamachi, Niigata, Niigata

BankART school
Yoshiaki Kaihatsu
Date:2022.8.11 (Thu.) – 8.15 (Mon.)
Fee:45,000 yen
Capacity:6 people

Application:school@bankart1929.com

Tags: ,